Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Wydział Komunikacji i Transportu

Adres
Rynek 1, 38-500 Sanok
Pokoje10 (Parter), 12 (Parter), 12a (Parter), 13 (Parter), 55 (Parter), 56 (Parter)
Telefon(13) 465 29 20
Naczelnik wydziału
Zenon Stryjakpokoje: 55 (Parter)
e-mail:
telefon: (13) 465 29 26

Referat Transportu

Pokoje56 (Parter)
E-mail
Telefon(13) 465 29 20
Pracownicy
Bartosz Adamski
Aneta Czuryk
Agata Dróbko - Głowacz
Katarzyna Giba - Woźny

Referat Komunikacji:

Pokoje10 (Parter), 12 (Parter), 12a (Parter), 13 (Parter)

Rejestracja Pojazdów

Telefon(13) 465 29 36, (13) 465 29 34, (13) 465 29 37
E-mail
Pracownicy
Agata Balawajder
Halina Flaga
Agnieszka Latusek
Ewelina Sabat
Lucyna Sterzel
Amelia Szybka

Prawa Jazdy

Telefon(13) 465 29 17
Pracownicy
Anna Ogarek
Magdalena Pieszczoch
Agnieszka Siudyła - Lorens

Stałe Dowody Rejestracyjne

Telefon(13) 465 29 25
Pracownicy
Małgorzata Barnuś
Dawid Romerowicz

Zbycie, wyrejestrowanie, adnotacje w dowodach rejestracyjnych i kartach pojazdu.

Telefon(13) 465 29 16
Pracownicy
Daniel Kopacki
Paweł Olejarczyk
Anna Raczkowska

Zadania

Dyżury

Wydział Komunikacji i Transportu
Poniedziałek 09:00 - 16:30

Obsługa stron i interesantów

Wydział Komunikacji i Transportu
Poniedziałek 9:00 - 17:00 (przyjmowanie wniosków o rejestrację pojazdów 09:00 - 16:30)
Pozostałe dni 8:00 - 14:30 (przyjmowanie wniosków o rejestrację pojazdów 08:00 - 14:15)Do zakresu działań wydziału należą sprawy z zakresu rozwoju gospodarczego powiatu, utrzymania bieżącego i inwestycji drogowych, zagadnień komunikacyjnych, a w szczególności w ramach zadań własnych:
 • dokonywanie rejestracji pojazdów oraz wydawanie dowodów rejestracyjnych i tablic rejestracyjnych,
 • wydawanie za opłatą świadectw kwalifikacji potwierdzających spełnienie dodatkowych wymagań przez osoby, o których mowa w przepisach ustawy Prawo o Ruchu Drogowym,
 • wydawanie międzynarodowych praw jazdy,
 • wydawanie, za opłatą dokumentów stwierdzających uprawnienie do kierowania pojazdem,
 • wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy,
 • wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie szkolenia w celu uzyskania uprawnień do kierowania pojazdami,
 • wydawanie legitymacji instruktorom nauki jazdy,
 • sprawowanie nadzoru nad szkoleniem kandydatów na kierowców,
 • sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów,
 • wydawanie upoważnień do prowadzenia badań technicznych pojazdów,
 • udzielanie, odmowa, cofanie, lub stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia na krajowy, zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi,
 • uzgadnianie rozkładów jazdy przewoźników na liniach przewozów regularnych,
 • nadzór nad działalnością Powiatowego Zarzadu Dróg,
 • nadzór nad opracowaniem i realizacją strategii rozwoju powiatu,
 • prowadzenie działań związanych z gospodarczą promocją powiatu.


Zgłaszanie informacji przez ośrodki szkolenia kierowców w ramach realizacji obowiązków, o których mowa w art. 27 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011 r. Nr 30, poz. 151 z późn. zm.).

Kierownik ośrodka szkolenia jest obowiązany:

1) przedstawić staroście właściwemu ze względy na miejsce prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, najpóźniej w następnym dniu roboczym od dnia rozpoczęcia kursu, informację o terminie, czasie i miejscu, w których będą prowadzone zajęcia, wraz z listą uczestników kursu;

2) przedstawić staroście właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, najpóźniej 3 dni przed planowanym przeprowadzeniem egzaminu wewnętrznego, informację o terminie i miejscu jego przeprowadzenia;

3) przekazywać staroście, o którym mowa w pkt 1, w terminie 14 dni od dnia zakończenia kursu i wydania zaświadczenia o jego ukończeniu, następujące dane osób, które ukończyły kurs:

a. imię i nazwisko,

b. datę i miejsce urodzenia,

c. numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), zwany dalej „numerem PESEL”, a w przypadku osoby nie posiadającej numeru PESEL- serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument,

d. adres zamieszkania,

e. zakres ukończonego kursu,

f. imię i nazwisko odpowiednio instruktora lub wykładowcy, który prowadził zajęcia, jego numer ewidencyjny oraz numer ewidencyjny jednostki szkolącej;

4) umożliwić osobie upoważnionej przez Starostę przeprowadzenie kontroli wymaganej dokumentacji, kontroli prowadzonych zajęć oraz uczestnictwo w tych zajęciach;

5) składać staroście, dokumenty zawierające informację o przeprowadzonych kursach:

- do dnia 31 stycznia każdego roku – w zakresie dotyczącym poprzedniego roku,

- w terminie 14 dni od dnia, w którym przedsiębiorca zrezygnował z prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców lub w którym wydano decyzję o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę ośrodka szkolenia kierowców – w zakresie dotyczącym okresu od dnia 1 stycznia bieżącego roku do tego dnia.

Na podstawie art. 27 ust. 6 ustawy o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011 r. Nr 30, poz. 151 z późn. zm.) i § 9 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206, poz. 1216) Starosta Sanocki umożliwia przekazywanie powyższych informacji w formie elektronicznej z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego na następujący adres poczty elektronicznej: komunikacja@powiat-sanok.pl


Wzór informacji o terminie, czasie i miejscu prowadzenia zajęć, wraz z listą uczestników kursu

Zestawienie zdawalności OSK

Wykaz SKP na terenie powiatu sanockiego

Informacja w sprawie nowej podstawy prawnej dla adnotacji VAT, PIT CIT w dowodzie rejestracyjnym i w zaświadczeniu o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu

Rejestr OSK Powiatu Sanockiego

Pokaż metkę
Nazwa
Wydział Komunikacji i Transportu
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Leszek Gocek
Data wytworzenia
8 lutego 2012
Informację opublikował
Grzegorz Bończak
Data publikacji
8 lutego 2012
Informację zmienił
Leszek Gocek
Data ostatniej zmiany
28 sierpnia 2014
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)