Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Wydział Komunikacji i Transportu

Adres
Rynek 1, 38-500 Sanok
Pokoje10 (Parter), 12 (Parter), 12a (Parter), 13 (Parter), 55 (Parter), 56 (Parter)
Telefon(13) 465 29 20
Naczelnik wydziału
Zenon Stryjakpokoje: 55 (Parter)
e-mail:
telefon: (13) 465 29 26

Referat Transportu

Pokoje56 (Parter)
E-mail
Telefon(13) 465 29 20
Pracownicy
Bartosz Adamski
Aneta Czuryk
Agata Dróbko - Głowacz
Katarzyna Giba - Woźny
Dawid Romerowicz

Referat Komunikacji:

Pokoje10 (Parter), 12 (Parter), 12a (Parter), 13 (Parter)

Rejestracja Pojazdów

Telefon(13) 465 29 36, (13) 465 29 34, (13) 465 29 37
E-mail
Pracownicy
Agata Balawajder
Halina Flaga
Agnieszka Latusek
Ewelina Sabat
Lucyna Sterzel

Prawa Jazdy

Telefon(13) 465 29 17
Pracownicy
Magdalena Pieszczoch
Grażyna Rogowska - Chęć
Agnieszka Siudyła - Lorens

Stałe Dowody Rejestracyjne

Telefon(13) 465 29 25
Pracownicy
Małgorzata Barnuś

Zbycie, wyrejestrowanie, adnotacje w dowodach rejestracyjnych i kartach pojazdu.

Telefon(13) 465 29 16
Pracownicy
Daniel Kopacki
Paweł Olejarczyk
Anna Raczkowska

Zadania

Obsługa stron i interesantów

Wydział Komunikacji i Transportu jest czynny dla stron w godzinach:

Poniedziałek 8.00 – 16.30 (przyjmowanie wniosków o rejestrację pojazdów w godzinach 8.00 – 16.30, przerwa śniadaniowa 11.10 – 11.30)

Wtorek - Piątek 8.00 – 15.00(przyjmowanie wniosków o rejestrację pojazdów w godzinach 8.00 – 14.30, przerwa śniadaniowa 10.15 – 10.30)

Do podstawowych zadań Wydziału Komunikacji i Transportu należy prowadzenie spraw w zakresie:

1. Rejestracji pojazdów:

1/ dokonywanie stałej i czasowej rejestracji pojazdów, wydawanie dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, tablic rejestracyjnych, nalepek kontrolnych i znaków legalizacyjnych oraz kart pojazdu,
2/ wpisywanie i wykreślanie adnotacji urzędowych (GAZ-LPG, HAK, VAT, TAXI, L), zajęć bankowych, komorniczych i skarbowych oraz dokonywanie wpisów oraz wykreśleń zastawów rejestrowych w dowodach rejestracyjnych i kartach pojazdu,
3/ wydawanie wtórników dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych, nalepek kontrolnych, znaków legalizacyjnych oraz kart pojazdu,
4/ wydawanie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych (numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy) oraz wykonaniu zastępczych tabliczek znamionowych,
5/ przyjmowanie od właściciela pojazdu zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu, zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym oraz dokonywanie odpowiednich wpisów o tych zdarzeniach w karcie pojazdu i w komputerowej bazie danych,
6/ wydawanie decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu oraz decyzji o umorzeniu postępowania ws. rejestracji pojazdu,
7/ czasowe wycofywanie pojazdów z ruchu oraz ich przywracanie do ruchu,
8/ zakładanie i prowadzenie indywidualnych akt (teczek) pojazdów,
9/ przyjmowanie do depozytu urzędu oraz zwracanie zatrzymanych dowodów rejestracyjnych (pozwoleń czasowych),
10/ wydawanie zaświadczeń w sprawach dot. rejestracji pojazdów,

11/ weryfikacja, potwierdzanie zgodności danych pojazdów i ich właścicieli na żądanie innych urzędów oraz prowadzenie korespondencji w tym zakresie,

12/ sporządzanie informacji podatkowej dla urzędów gmin,

13/ zamawianie tablic rejestracyjnych, prowadzenie rejestru przyjętych tablic rejestracyjnych, wydanych znaków legalizacyjnych oraz nalepek kontrolnych,

14/ wydawanie tablic tymczasowych oraz przyjmowanie ich zwrotu,

15/ udzielanie informacji dot. pojazdów i ich właścicieli organom ustawowo do tego uprawnionym.

2. Praw jazdy:
1/ wydawanie krajowych i międzynarodowych praw jazdy oraz pozwoleń do kierowania tramwajem,
2/ wymiana praw jazdy,
3/ wydawanie wtórników praw jazdy,
4/ wydawanie decyzji o cofnięciu i przywróceniu cofniętych uprawnień do kierowania pojazdami,
5/ zatrzymywanie i zwrot praw jazdy,
6/ kierowanie kierowców na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji,

7/ kierowanie kierowców na badania lekarskie,
8/ prowadzenie postępowań w sprawach badań lekarskich i psychologicznych dla osób skierowanych przez Policję,
9/ prowadzenie akt ewidencyjnych osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami i osób bez uprawnień w systemie informatycznym oraz archiwizacja akt,

10/ wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne,

11/ wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK),

12/ wydawanie zaświadczeń dot. uprawnień do kierowania pojazdami,

13/ sporządzanie zamówień oraz odbiór praw jazdy z PWPW,

14/ potwierdzanie zgodności danych dot. kierowców oraz ich uprawnień do kierowania pojazdami na żądanie innych urzędów oraz prowadzenie korespondencji w tym zakresie,

15/ udzielanie informacji dot. kierowców oraz uprawnień do kierowania pojazdami organom ustawowo do tego uprawnionym.

3. Transportu:

1/ planowanie i organizowanie publicznego transportu zbiorowego,

2/ udzielanie i zmienianie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych osób,

3/ nadzór nad realizacją usług powiatowego transportu drogowego,

4/ studia, analizy, badania dotyczące komunikacji,

5/ aktualizacja rozkładów jazdy,

6/ opiniowanie rozwiązań i projektów dotyczących komunikacji zbiorowej,

7/ uzgodnienia na wykonywanie przewozów regularnych osób,

8/ prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców na terenie powiatu,

9/ prowadzenie ewidencji instruktorów nauki jazdy, wydawanie legitymacji instruktorom nauki jazdy,

10/ sprawowanie nadzoru nad szkoleniem osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami,

11/ sprawowanie nadzoru i kontroli nad ośrodkami szkolenia kierowców,

12/ wydawanie decyzji o wykorzystaniu dróg w sposób szczególny,

13/ zatwierdzanie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu oraz prowadzenie ewidencji tych projektów,

14/ obsługa administracyjna Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,

15/ współpraca z Powiatowym Zarządem Dróg w zakresie organizacji ruchu drogowego na drogach powiatowych,

16/ wydawanie zezwoleń kat. I, II i III na przejazdy pojazdów nienormatywnych,

17/ prowadzenie spraw dot. usuwania pojazdów z dróg powiatowych w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym,

18/ udzielenie, cofanie, zmienianie i zawieszanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy oraz na prowadzenie spedycji,

19/ udzielenie, cofanie, zmienianie i zawieszanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,

20/ wydawanie zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne,

21/ nadzór nad prowadzeniem działalności zgodnie z wydanymi licencjami i zezwoleniami w zakresie transportu drogowego

22/ wprowadzanie i aktualizacja danych w centralnej ewidencji działalności gospodarczej,

23/ prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów,

24/ sprawowanie nadzoru i kontroli nad stacjami kontroli pojazdów w zakresie prawidłowości ich wyposażenia i przeprowadzania badań technicznych,
25/ wydawanie i cofanie diagnostom uprawnień do przeprowadzania badań technicznych.


Zgłaszanie informacji przez ośrodki szkolenia kierowców w ramach realizacji obowiązków, o których mowa w art. 27 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2015 r. poz. 155 j.t.);

Art. 27. 1. Kierownik ośrodka szkolenia kierowców jest obowiązany:

1) przedstawić staroście właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, najpóźniej w następnym dniu roboczym od dnia rozpoczęcia kursu, listę uczestników kursu oraz informację o terminie, czasie i miejscu rozpoczęcia pierwszych zajęć teoretycznych w ramach danego kursu;

2) prowadzić dokumentację kursu;

2a) prowadzić harmonogram zajęć teoretycznych dla każdego kursu zawierający terminy, miejsce prowadzenia zajęć teoretycznych oraz godziny rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych zajęć;

3) (uchylony);

4) (uchylony);

5) umożliwić osobie upoważnionej przez starostę przeprowadzenie kontroli wymaganej dokumentacji, kontroli prowadzonych zajęć oraz uczestnictwo w tych zajęciach;

6) składać staroście, o którym mowa w pkt 1, dokumenty zawierające informację o przeprowadzonych kursach:

a) do dnia 31 stycznia każdego roku - w zakresie dotyczącym poprzedniego roku,

b) w terminie 14 dni od dnia, w którym przedsiębiorca zrezygnował z prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców lub w którym wydano decyzję o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę ośrodka szkolenia kierowców - w zakresie dotyczącym okresu od dnia 1 stycznia bieżącego roku do tego dnia.

2. Kierownik podmiotu innego niż wymieniony w ust. 1, prowadzącego szkolenie w formie kursu, jest obowiązany:

1) przedstawić staroście właściwemu ze względu na siedzibę tego podmiotu najpóźniej w następnym dniu roboczym od dnia rozpoczęcia kursu informację o terminie, czasie i miejscu, w których będą prowadzone zajęcia, wraz z listą uczestników kursu;

2) prowadzić dokumentację kursu;

3) przekazywać staroście, o którym mowa w pkt 1, w terminie 14 dni od dnia zakończenia kursu i wydania zaświadczenia o jego ukończeniu, następujące dane osób, które ukończyły kurs:

a) imię i nazwisko,

b) datę i miejsce urodzenia,

c) numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument,

d) adres zamieszkania,

e) zakres ukończonego kursu,

f) imię i nazwisko odpowiednio instruktora lub wykładowcy, który prowadził zajęcia, jego numer ewidencyjny oraz numer ewidencyjny jednostki szkolącej;

4) umożliwić osobie upoważnionej przez starostę przeprowadzenie kontroli wymaganej dokumentacji, kontroli prowadzonych zajęć oraz uczestnictwo w tych zajęciach;

5) składać staroście, o którym mowa w pkt 1, dokumenty zawierające informację o przeprowadzonych kursach:

a) do dnia 31 stycznia każdego roku - w zakresie dotyczącym poprzedniego roku,

b) w terminie 14 dni od dnia, w którym podmiot zrezygnował z prowadzenia szkolenia kierowców lub w którym wydano decyzję o zakazie prowadzenia przez podmiot szkolenia kierowców - w zakresie dotyczącym okresu od dnia 1 stycznia bieżącego roku do tego dnia.

Na podstawie art. 27 ust. 6 ustawy o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2015 r. poz. 155 j.t.) i § 9 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206, poz. 1216), Starosta Sanocki umożliwia przekazywanie powyższych informacji w formie elektronicznej z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego lub podpisu stanowiącego podanie w postaci elektronicznej danych: imienia i nazwiska kierownika ośrodka, potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP, zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne - na następujący adres poczty elektronicznej: komunikacja@powiat-sanok.pl


Wzór informacji o terminie, czasie i miejscu prowadzenia zajęć, wraz z listą uczestników kursu

Zestawienie zdawalności OSK

Wykaz SKP na terenie powiatu sanockiego

Informacja w sprawie nowej podstawy prawnej dla adnotacji VAT, PIT CIT w dowodzie rejestracyjnym i w zaświadczeniu o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu

Rejestr OSK Powiatu Sanockiego

Pokaż metkę
Nazwa
Wydział Komunikacji i Transportu
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Leszek Gocek
Data wytworzenia
8 lutego 2012
Informację opublikował
administrator administrator
Data publikacji
8 lutego 2012
Informację zmienił
Tomasz Twardy
Data ostatniej zmiany
13 listopada 2015
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)